Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski | BHP - Obowiązki pracodawcy
  • biuro@centrumksztalcenia.pl

  • Telefon: 601 300 520

  • Czas pracy: Pon-Pt: 8:30-16:30

Wybrane Obowiązki Pracodawcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie, zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, lecz także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, lecz także inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

 I. BADANIA PROFILAKTYCZNE

1.1. [Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy
na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników]

Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (…) z podstawową jednostką służby medycyny pracy (…) [Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2014.1184 ze zm.)]

1.2. [Badania wstępne pracowników]

Art. 229 § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1)   osoby przyjmowane do pracy,

2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe [Kodeks Pracy]

1.3. [Badania okresowe pracowników]

Art. 229 § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim [Kodeks Pracy]

1.4. [Badania kontrolne pracowników]

Art. 229 § 2 (…) w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku [Kodeks Pracy]

1.5. [Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika
nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego]

Art. 229 § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku [Kodeks Pracy]

II. SZKOLENIA

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie [Kodeks Pracy]

§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

[rozporządzenie MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U.2004.180.1860)]

 

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy (…).

2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy
i umiejętności (…),  mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§11. 5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te (…) są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

[rozporządzenie MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U.2004.180.1860)]

 2.1. [Szkolenia okresowe pracowników]

§ 15. 1. (…) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (…) nie rzadziej niż raz na 3 lata,
a na stanowiskach (…),  na których (…) są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

2. (…) administracyjno-biurowych − nie rzadziej niż raz na 6 lat (…)
(…) pozostałych (...) − nie rzadziej niż raz na 5 lat

§ 4. 1. Szkolenie może być (…) prowadzone (…) na (…) zlecenie [pracodawców], przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej (…)

[rozporządzenie MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U.2004.180.1860)]

2.2. [Pierwsze szkolenie okresowe]

§ 15. 4. (…) osoby  będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści (…) w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy (…)


(…) pozostałe osoby (…) do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (…)

[rozporządzenie MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U.2004.180.1860)]

2.3. [Szkolenie pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej]

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do (…) udzielania pierwszej pomocy [Kodeks Pracy]

III. SŁUŻBA BHP

Art. 23711 § 2. (…) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników − w przypadku braku kompetentnych pracowników [technik BHP,  osoba posiadająca wyższe wykształcenie
w zakresie BHP albo studia podyplomowe w tym zakresie] − może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy [Kodeks Pracy]

 IV. REGULAMINY

4.1. [Regulamin pracy]

Art. 104. § 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym
w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników [Kodeks Pracy]

4.2. [Regulamin wynagradzania]

Art. 772. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (…), ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania [Kodeks Pracy]

4.3. [Opracowanie i udostępnianie pracownikom treści przepisów
dot. równego traktowania w zatrudnieniu i zapobiegania dyskryminacji]

Art. 94. 2b) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: (…) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy [Kodeks Pracy]

Art. 941. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji (…) [Kodeks Pracy]

4.4. [Mobbing]

Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania [Kodeks Pracy]

4.5. [Molestowanie]

Art. 183a § 5. 2) (...) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie) [Kodeks Pracy]

4.6. [Molestowanie seksualne]

§ 6. (…) każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika (molestowanie seksualne) [Kodeks Pracy]

V. INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA,
W TYM EWIDENCJA CZASU PRACY

§ 6. 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. [rozporządzenie MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 ze zm.)]

5.1. [Ewidencja czasu pracy]

Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą [Kodeks Pracy]

5.2. [Ewidencja czasu pracy kierowców]

Art. 24. Pracodawca jest obowiązany (…) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy (…)

Art. 25 1. Ewidencję czasu pracy (…), pracodawca prowadzi dla kierowców, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania
[Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155 ze zm.)]

 VI. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
I INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O JEJ WYNIKU

Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami [Kodeks Pracy]

 

VII. POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA
NA STANOWISKACH PRACY

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności (…) przeprowadzać (…) badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować
i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom [Kodeks Pracy] 

 

VIII. INSTRUKCJE

8.1. [stanowiskowe BHP, obsługi bhp maszyn i urządzeń, technologiczne,
udzielania pierwszej pomocy]

Art. 2374 § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy [Kodeks Pracy]

 § 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

[rozporządzenie MPiPS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.2003.169.1650)]

8.2. [Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych]

Art. 4. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu (…) obowiązany jest w szczególności:
6)  zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7)  ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub

innego miejscowego zagrożenia.
[Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 ze zm.)]

 § 6.1., 8.1) Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów (…) zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (…), gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1.000 m3.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata (…)

[rozporządzenie MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 ze zm.)]

IX. TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO, A TAKŻE ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (…) oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież
i obuwie robocze (…)[Kodeks Pracy]

§ 8. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika (…) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie
i konserwację.

[rozporządzenie MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 ze zm.)]

X. DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

§ 9. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza − nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku − protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy)…

[rozporządzenie RM z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870)]

Art. 234 § 31. Pracodawca jest obowiązany  przechowywać protokół ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat
[Kodeks Pracy]

§ 16. 1.    Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

[rozporządzenie RM z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870)]

XI. WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Art. 176. §1 Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią... [Kodeks Pracy]

Wykaz – [rozporządzenie RM z dn. 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017.796)]

Kontakt

Adres :

ul. Bluszczańska 74 lok. 162; 00-712 Warszawa

Tel :

601 300 520
(22) 632 30 03

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak do nas dotrzeć?